Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia przypada dnia 16 listopada. Zapraszamy do modlitwy litanią do Matki Bożej Miłosierdzia.

Zobacz też —> Maryja – Matka Miłosierdzia


*
Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości – módl się na nami!
Matko miłosierdzia – módl się na nami!
Matko litości i łaski – módl się na nami!
Matko ofiarności i dobroci – módl się na nami!
Matko poświęcenia i służby – módl się na nami!
Wszechmocy błagająca – módl się na nami!
Szafarko Bożego miłosierdzia – módl się na nami!
Ucieczko grzeszników i winowajców – módl się na nami!
Wspomożycielko głodnych i spragnionych – módl się na nami!
Schronienie bezdomnych i tułaczy – módl się na nami!
Opiekunko ubogich i uciśnionych – módl się na nami!
Obrończyni wdów i sierot – módl się na nami!
Drogowskazie błądzących i zagubionych – módl się na nami!
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych – módl się na nami!
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych – módl się na nami!
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych – módl się na nami!
Ostojo cierpiących i konających – módl się na nami!

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


Tekst za —> spm.org.pl: Modlitwy do Miłosierdzia Bożego

Wideo —> Bogdan Bednarz: Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

fot. ilustracyjne: Diliff - Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0