nowenna_b1

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

Zapraszamy również do refleksji z rozważaniami, które przygotowaliśmy na kolejne dni Nowenny. Dzisiejsze to: Posłuszeństwo.


Dzień pierwszy – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w
morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam,
nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką (58) mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i
przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.
Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na
biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej
męki okaż nam miłosierdzie swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki
wieków. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego


*

Nasze rozważanie na dziś

*

TEMAT: Posłuszeństwo

*

Tekst z Pisma Św.

Pojmanie Jezusa

Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus:  Ja jestem.  Również i Judasz, który Go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:  Kogo szukacie?  Oni zaś powiedzieli:  Jezusa z Nazaretu.  Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.  Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?”

 

Tekst z Dzienniczka

 

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

 

Rozważanie

 

Za każdym razem, gdy czytam opis Męki Chrystusa zachwyca mnie z jakim posłuszeństwem Jezus przyjmuje wolę Ojca, trudną wolę, bo prowadziła go przez mękę, przez krzyż, przez cierpienie. Posłuszeństwo jest wielkim darem, o którym dzisiaj świat zapomniał. Św. Siostra Faustyna, była również posuszna woli Bożej kontemplując Chrystusa umęczonego, podejmowała trud głoszenia prawdy o Bożym Miłosierdziu, mimo wielu oskarżeń, i cierpień!

Pragniemy być posłuszni tak jak Chrystus idący dzisiaj na Golgotę, tak jak Św. Faustyna przyjmująca bicze od swoich przełożonych, tak jak wielu tych którzy głoszą dzisiaj Imię Chrystusa i odbierają za ! Wierząc  w nasze zwycięstwo, Zapraszamy wszystkich do podjęcia trudu Nowenny do Bożego Miłosierdzia. Codzienna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, poprzedzona rozważaniami oraz tekstem z opisu Meki Chrystusa i Dzienniczka Św. s. Faustyny, niech będzie przedłużeniem naszych rekolekcji wielkopostnych LOGinLOVE, niech nas jednoczy, niech prowadzi do zdroju łask Miłosiernego Pana.

 

Modlitwa

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Ks. Łukasz Michalczewski

*


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie