– Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wobec Boga, za tak wybitną osobowość, za wkład na rzecz Kościoła, który jest w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście kondolencyjnym po śmierci ks. prof. Witolda Zdaniewicza, pallotyna, twórcy i wieloletniego dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

fot. episkopat.pl

Kondolencje po śmierci ks. prof. Zdaniewicza Przewodniczący Episkopatu przesłał 17 października 2017 r. na ręce ks. dr. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Pallotynów. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki złożył wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła śmierć ks. prof. Witolda Zdaniewicza: rodzinie, wspólnocie zakonnej, przyjaciołom, bliskim oraz studentom. Abp Gądecki podkreślił, że „Kościół w Polsce traci wybitnego i zarazem skromnego kapłana, naukowca, profesora nauk humanistycznych, specjalistę w zakresie socjologii religii, twórcę podstawy statystyki wyznaniowej i socjologii religii w Polsce”.

Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz był pierwszym dyrektorem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Tę funkcję pełnił przez 42 lata, do maja 2014 roku. Przez wiele lat był również członkiem Komisji Metodologicznej GUS, dyrektorem Instytutu Socjologii ATK, wykładowcą pallotyńskiego seminarium w Ołtarzewie.

Zmarł 14 października w wieku 88 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października w Ołtarzewie pod przewodnictwem biskupa diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera SAC.

Publikujemy treść kondolencji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:


 

Warszawa, dnia 17 października 2017

Wielebny Księże Prowincjale,

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci ks. prof. dr. hab. Witolda Zdaniewicza, pallotyna.

Kościół w Polsce traci wybitnego i zarazem skromnego kapłana, naukowca, profesora nauk humanistycznych, specjalistę w zakresie socjologii religii, twórcę podstawy statystyki wyznaniowej i socjologii religii w Polsce, założyciela i dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, dyrektora Ośrodka Sondaży Społecznych „Opinia”, rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Warszawie, wykładowcę Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższego Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, wreszcie członka Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła: jego śmierć rodzinie, wspólnocie zakonnej, przyjaciołom, bliskim oraz studentom.

Chciałbym dziś wyrazić moją wdzięczność wobec Boga, za tak wybitną osobowość, za jego wkład na rzecz Kościoła, który jest w Polsce, za zaangażowanie i aktywność w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Dziś, z głęboką wiarą kierujemy nasze spojrzenia w stronę Jezusa Chrystusa – Dawcy wszelkiego życia. W Nim bowiem zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności (por. Prefacja o zmarłych).

Osobę zmarłego Księdza Profesora powierzam Bogu, za wstawiennictwem Maryi – Matki Miłosierdzia i św. Wincentego Pallottiego.

Z wyrazami współczucia i z nadzieją życia wiecznego,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_____________

Przewielebny
Ks. dr Zenon Hanas SAC
Przełożony Prowincjalny
Prowincja Chrystusa Króla
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)


Info za —> BPKEP: Przewodniczący Episkopatu po śmierci ks. prof. Witolda Zdaniewicza: Kościół w Polsce traci wybitnego kapłana i naukowca

fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl


Wspomnienie o śp. ks. prof. Witoldzie Zdaniewiczu SAC,
opublikowane na stronach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego:

Ze smutkiem informujemy, że wczoraj w nocy, w szpitalu w Warszawie zmarł ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC, twórca i wieloletni dyrektor ISKK.

Życie ks. prof. dr hab. Witolda Zdaniewicza cechowała konsekwentna i rzetelna praca naukowa. Dzięki socjologicznej wiedzy, znajomości metod badawczych i głębokiej wrażliwości, ks. prof. Zdaniewicz przez prawie pół wieku budował samoświadomość katolików w Polsce oraz rozeznawał wyzwania, które przed Kościołem stawiał najpierw komunizm, a potem zagospodarowywanie przez Polaków swojej wolności.

Ks. Zdaniewicz stworzył podstawy statystyki wyznaniowej i socjologii religii w Polsce. Już w latach 70., w ramach Zakładu Socjologii Religii rozpoczął wydawanie serii publikacji prezentujących katolicyzm w Polsce z perspektywy socjologicznej oraz statystycznej. Przeszczepiał osiągnięcia światowej socjologii na polski grunt. Dzięki niemu rozpoczęto w Polsce prowadzenie badań religijności i Kościoła.

Tworząc Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zainicjował systematyczne badania praktyk religijnych Polaków (tzw. dominicantes i communicantes), wprowadził standard badania religijności polskiego społeczeństwa, diecezji oraz młodzieży. Kilkanaście razy organizował spisy parafii, duchowieństwa oraz sióstr zakonnych. Podjął badania aktywności społecznej katolików w Polsce. W swojej osobistej pracy naukowej zajmował się również aktywnością świeckich, zakonami oraz powołaniami. Był jednym z twórców lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii.

Ks. Zdaniewicz dzięki swojej skromności i wrażliwości potrafił przez całe swoje życie współpracować z innymi. Z ks. prof. Władysławem Piwowarskim tworzył podwaliny socjologii religii w Polsce i organizował pierwszy zjazd socjologów religii w Polsce. Z pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego przywracał miejsce statystyki wyznaniowej w ramach statystyki publicznej. Pragnąc stworzyć środowisko pogłębiające znajomość oraz rozwijające katolicką naukę społeczną, założył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. Józefa Majki. Próbował wydawać czasopismo naukowe. Powołał do istnienia Forum Społeczne Michała Archanioła.

Był jednocześnie dobrym człowiekiem, prowadzącym głębokie życie duchowe kapłanem i zaangażowanym pallotynem. Charakteryzowała go wysoka kultura osobista i wrażliwość na sprawy Kościoła i pallotyńskiej wspólnoty.

Info za —> KAI/episkopat.pl: Zmarł ks. prof. Witold Zdaniewicz – twórca Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego