„Kościół w Polsce wyraża wdzięczność najpierw Bogu za tak dobrego i gorliwego Pasterza. Nasze podziękowania kierujemy również w stronę Waszej Ekscelencji ufając, że Kościół, który jest w Polsce, a zwłaszcza Diecezja Radomska, długie jeszcze lata będą cieszyły się doświadczeniem, duszpasterską miłością, mądrością i roztropnością Księdza Biskupa” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami dla biskupa radomskiego Henryka Tomasika z okazji uroczystości związanych z 25-leciem przyjęcia przez niego sakry biskupiej. Miały one miejsce 6 stycznia w Radomiu.

Życzenia odczytał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński.

Publikujemy treść życzeń.


 

Warszawa, dnia 6 stycznia 2018 roku
W Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne życzenia okazji 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej.

Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est napisał, że „wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w potrójnym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diakonia). Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone”.

Przez dwadzieścia pięć lat pełnienia posługi pasterskiej, najpierw jako biskup pomocniczy siedlecki, a później jako biskup radomski, w doskonały sposób potrafił Ksiądz Biskup łączyć w swojej posłudze te trzy fundamentalne wymiary misji Kościoła oraz prowadzić – powierzony swojej pasterskiej trosce Lud Boży – do odkrywania życiodajnej dla Kościoła siły, płynącej z Bożego Słowa, sakramentów i posługi miłości.

Zadanie to realizował Ksiądz Biskup najpierw w diecezji siedleckiej jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny. Nie sposób wymienić wszystkich pasterskich obowiązków oraz podjętych i zrealizowanych inicjatyw, które składały się na pracowitą, biskupią codzienność w Siedlcach. Obok posługi słowa i sakramentów, Ekscelencja pełnił między innymi funkcję dyrektora Diecezjalnego Kolegium Teologicznego, nadzorującego prace Wydziału Nauki Katolickiej kurii diecezjalnej, członka Komisji Diecezjalnego Funduszu Interwencyjnego, czy członka sekretariatu II synodu diecezjalnego.

Później – już w diecezji radomskiej – działalność Księdza Biskup wzmogła jeszcze bardziej na sile, odkrywając przy tym kolejne talenty Waszej Ekscelencji zarówno te duszpasterskie, jak i organizacyjne. Wyraziło się to choćby poprzez ustanowienie Diecezjalnego Zespołu Wdrażania Programów Pomocowych, kontynuację prac II Synodu Diecezji Radomskiej, a także przez powołanie diecezjalnej rady duszpasterskiej oraz podejmowanie licznych inicjatyw religijnych, społecznych, edukacyjnych i gospodarczych.

Umiłowanie Chrystusa i Jego Kościoła, oddanie biskupiej posłudze oraz duszpasterska kreatywność zostały dostrzeżone na forum Konferencji Episkopatu Polski. Dlatego właśnie został Ksiądz Biskup mianowany delegatem ds. Światowych Dni Młodzieży, krajowym duszpasterzem młodzieży i delegatem ds. duszpasterstwa młodzieży oraz delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W 2007 roku objął Ksiądz Biskup funkcję przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także wszedł Ksiądz Biskup w skład Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, Rady ds. Rodziny oraz  Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski organizował Ksiądz Biskup udział Polaków w kolejnych  Światowych Dniach Młodzieży w Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney i w Madrycie.

Dzisiaj, z okazji wspaniałego jubileuszu 25-lecia biskupiego posługiwania, Kościół w Polsce wyraża wdzięczność najpierw Bogu za tak dobrego i gorliwego Pasterza. Nasze podziękowania kierujemy również w stronę Waszej Ekscelencji ufając, że Kościół, który jest w Polsce, a zwłaszcza Diecezja Radomska, długie jeszcze lata będą cieszyły się doświadczeniem, duszpasterską miłością, mądrością i roztropnością Księdza Biskupa.

Maryję, Jasnogórską Królową Polski, proszę o wstawiennictwo u Boga, aby Ten, który rozpoczął w życiu Księdza Biskupa dobre dzieło, sam go dokonał.

Pozdrawiając noworocznie, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 _______________________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Henryk TOMASIK
Biskup Radomski


Za —> episkopat.pl: Życzenia Przewodniczącego Episkopatu z okazji 25-lecia sakry biskupiej bp. Henryka Tomasika