Matka Boża Fatimska

Fatima to szczególny znak Bożego miłosierdzia (…) Maryja w Fatimie, wzywając do pokuty i naw­rócenia, przypomina o miłosierdziu Boga, który nie chce śmierci grzesznika; pragnie, by się nawrócił i żył. Jej całe orędzie odsłania oblicze Boga miło­siernego, wytrwale poszukującego człowieka, by doświadczył Jego miłości.

Fatimska Pani zachęca, aby ku takiemu Bogu skierować swe serce i przyjąć dar Jego miłosier­nego przebaczenia.

Fatima zatem to wielka obietnica miłosierdzia. Zaś wezwanie do nawrócenia jest echem słów Maryi z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek [Syn mój] wam powie” (J 2,5), a On wciąż powtarza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Maryja wie, że przebaczenie Jezusa przynosi Jej dzieciom pokój serca, radość życia i odwagę w po­dejmowaniu odpowiedzialności za siebie i świat. Dlatego jako Ta, która przyniosła światu miło­sierdzie w osobie Chrystusa, nie przestaje w swoich objawieniach głosić owej dobrej nowiny o miłosier­dziu.

Fatima to również miejsce doświadczania miło­sierdzia Boga za pośrednictwem Maryi. Zrozumie to ten, kto na kolanach przemierzył fatimski plac. To droga wielu spragnionych Bożego miłosierdzia, którego działanie jest łatwiej odczuwalne przy Sercu Niepokalanej Matki.

Ojciec Święty w swojej encyklice o Bożym mi­łosierdziu przypomniał nam, że Matka Boża została powołana do tego, aby przybliżać ludziom ową miłość, którą Jej Syn przyszedł objawić. Ta właśnie miłosierna miłość stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem Jej Serca.

Janusz Kumala MIC

Jak przyjąć Matkę naszego Pana? Pięć medytacji maryjnych,
Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995